Daruieste — Prea târziu te-am iubit…

Cât de luminoasă ne face ziua cuvântul Domnului care strigă ființei noastre: „Nu uita: Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie!” (cf. 2Cor 9,7). Vedem astfel că, în această lună dedicată inimii preasfinte, revine chemarea Domnului de a ne lepăda de zgârcenie, de lăcomie și de orice altă formă de avariție, și de […]

via Nu oferi doar din ceea ce ai, ci dăruiește din ceea ce ești — Prea târziu te-am iubit…

Ne vom mai întâlni oare…?

Ce se va petrece dupà moartea mea? Nimic, sau ceva nou si minunat? Îmi voi revedea pàrintii…? Cum, tineri, batrâni…? Prietenii plecati înaintea mea?  Marii artisti pe care i-am admirat si mi-au hranit mintea si inima…? Atâtia si atâtia plecati prea devreme…?

Cinstit este sà recunoastem cà nu stim nimic precis. Pentru cà nimeni nu s-a întors „de acolo” ca sà povesteascà. Pentru ca ràspunsul nu e la îndemâna imaginatiei noastre bazate pe ceea ce auzim, vedem, gustàm, pipàim.

De aceea cei înràdàcinati în credinta traditiei mosilor si stràmosilor lor stau mai bine decât cei agnostici. Pentru cà lor credinta le aduce sens si sperantà.

Despre ce se va petrece „dincolo”, au existat din totdeauna mituri, legende, si fiecare religie are propriile ei rituri prin care se cautà o comunicare cu cei dusi, spre folosul celor ràmasi, care trece, cred cei mai multi, prin tot ce se poate face întru ajutorarea sufletelor celor ràposati.

În traditia iudeo-crestinà, pe lângà învàtàmintele din Scripturi, existà si màrturii. Le putem lua drept fictiuni, povesti, sau le putem da crezare. Multe merità sà fie cel putin luate în seamà, pentru cà ele ne pot càlàuzi spre un adevàr mai adânc. Dar, fireste, informatia pe care o aduc nu face obiectul credintei propriu-zise.

Voi reveni cu altà ocazie la câteva màrturii despre care am citit. Cele ale doctoritei Elisabeth Kubler Ross, mai cu seamà.

Mà opresc acum la un pasaj din cartea Lyttei Basset despre care am mai scris, „Ce lien qui ne meurt jamais”. Legàtura de nezdruncinat dintre o mamà si un fiu pierdut. Legàtura dintre Acela care a spus „Eu sunt Învierea si Viata”, si cei care au ales sà adere la cuvintele lui Iisus, Mântuitorul.

„În traditia crestinà în care am crescut, scrie ea, povestea lui Iisus este cea la care se recurge pentru a reînsufleti speranta celor care au pierdut o fiintà dragà. Iisus „a înviat/ s-a ridicat/s-a trezit dintre morti”… iar aceasta s-a petrecut pentru a-i ajuta pe cei loviti sà se încreadà în victoria finalà a Vietii.”

„Dacà un om ca noi toti, ràstignit si îngropat într-un mormânt sigilat, a fost vàzut viu de mai multe ori de càtre apropiatii lui, în varii locuri si circumstante, iar acesti apropiati au trecut de la jale la o viatà dàruità ajutoràrii si încurajàrii altora, nu ne ràmâne altceva de fàcut decât sà credem cà, asemenea lui (Hristos), fiinta pe care am pierdut-o se va „trezi” de asemenea, asa cum sugereazà apostolul Pavel în Scrisoarea Întâia càtre Corinteni, 15,20 si 6,14. „Hristos a înviat din mort, cel dintâi dintre cei ràposati”, si  “Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea sa”.

Ce se întâmplà însà dacà nu crezi, dacà nu izbutesti sà mai crezi, se întreabà mai departe Lytta Basset.

Înainte de a continua cu ràspunsul autoarei, mà gràbesc sà amintesc câteva pasaje din Biblie în care se afirmà vesnicia persoanei umane, altfel spus, posibilitatea si realitatea intràrii acesteia în Viata deplinà, fàrà suferintà si fàrà capàt. Precum rostim în Crez: „Cred în învierea mortilor si în Viata vesnicà ce va sà fie”. 

Matei 28,1-8;  Luca 24; 24-36; Marcu 16 ; Ioan cap. 20 si 21; Fapte 2, 14-36; Romani 8,11; 10,9;  1 Corinteni 15,3-5; 1 Tesaloniceni 1,9s; 4,14 ; Coloseni 1,18; 1 Corinteni 15,12-28. Evrei 12, 1-4. Si multe altele…

Între care una din cele mai vechi màrturisiri de credintà crestine, cea a lui Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 2

Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi,

23 pe Omul acesta, dat* în mâinile voastre după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.

24 Dar* Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.

25 Căci David zice despre El: ‘Eu aveam* totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.

26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde,

27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.

Pasajul meu preferat, din capitolul 8 al Epistolei càtre Romani, îl copiez tot din Biblia Cornilescu online:

Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.

19De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.

20Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă 21că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.

22Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.

23Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.

24Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?

25Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

Retin deocamdatà aceste ultime cuvinte despre credinta prività ca o sperantà ce se poate lipsi de dovezi vizibile…

„O nàdejde care se vede nu mai este nàdejde…”

Arhitectul si mijlocitorul sperantei crestine nu e altcineva decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Altfel cum de-ar mai exista oameni care sà creadà în întâlnirea vie, concretà, realà, cu un om care a murit acum douà mii de ani, ràstignit gol între doi tâlhari…? 

Putregaiul din suflet — Prea târziu te-am iubit…

„Taina regelui e bine să o ţii ascunsă, dar faptele lui Dumnezeu să le faci cunoscute şi să dai mărturie cu cinste” (Tob 12,7). Cu adevărat fiecare om are „taine” pe care trebuie să le împărtășească doar lui Dumnezeu și părintelui spiritual. Însă faptele lui Dumnezeu, ceea ce el a făcut și face în viața […]

via Putregaiul din sufletul celor care „devorează avutul văduvelor şi se prefac că se roagă îndelung” — Prea târziu te-am iubit…

Il nous prépare une place

cene-ravennes-600x407

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,1-12. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ?
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. »

COMMENTAIRE du fr J. Marcotte, o.p., Montréal

Il y a quelques années, je participais au conventum des anciens du Petit-Séminaire de Québec, avec les confrères de ma promotion. Il faisait bon nous retrouver dans une ambiance décontractée, toute à l’amitié. C’était le bonheur ému de nous revoir. Après le va-et-vient du début où chacun prend un peu contact avec tout le monde, est venu le temps de passer à table pour le repas. En entrant dans la salle du repas, j’ai eu ce pincement au cœur, inévitable : avec qui allais-je me retrouver pour ce moment prolongé de nos retrouvailles? Mon inquiétude s’est rapidement dissipée. En effet un couple là-bas m’avait gardé une place. C’était mon grand ami d’autrefois et son épouse, avec d’autres, bien sûr. Je ne pouvais désirer mieux. Une telle prévenance, ça vous fait votre soirée!

C’est un peu ce que le Seigneur fait pour nous aujourd’hui. Il nous invite à table dans la demeure de son Père, pour que nous soyons bienvenus avec lui, dans la confiance et l’intimité, pour un bonheur immense. Et lui-même, Jésus, nous explique ce qui se passe : comment nous en sommes venus à ce grand accomplissement. Il nous a lui-même préparé une place. Il nous attend. Il est heureux d’être avec nous. Pour nous il a donné sa vie. Cette vie que le Père lui redonne maintenant. Ressuscité d’entre les morts, il nous fait éternellement le don de cette vie. Le Père est en parfaite communion avec son Fils pour cette œuvre de puissance et de miséricorde qui nous concerne tous alors que nous sommes si fragiles.

Nous vivons désormais sous l’influence de Pâques, avec l’énergie du Ressuscité. Nous n’avons pas fini de mesurer l’impact universel de cette grande merveille. Nous avons part à la victoire du Christ, qui nous mène avec lui vers une terre nouvelle, dans la demeure de paix, l’héritage promis depuis si longtemps. Nous habitons déjà par la foi ce monde nouveau devenu dans le Christ Jésus la réalité du Royaume de Dieu en train d’advenir.

Tout cela nous le devons au Seigneur Jésus, notre frère et sauveur. Il est lui-même Chemin qui nous introduit chez son Père. Il est la Vérité de notre espérance. Il est la Vie promise. L’œuvre du Père se réalise totalement en lui et par lui. Disons-le encore : c’est l’œuvre de Pâques, notre Exode véritable, notre liberté acquise dans le Christ.

Au livre des Actes des Apôtres, en 1ère lecture, nous avons vu comment la première communauté de Jérusalem vivait cette foi au Christ avec le vent dans les voiles. Dans la charité et avec sagesse, elle assume ses responsabilités et procède aux aménagements nécessaires. Participer à la table de Dieu, connaître la vie du Royaume, ce n’est pas être passif. C’est une mise en œuvre incessante, dans la mouvance de l’Esprit, sous l’autorité des apôtres, pour que les charismes et les services trouvent leur fonction et leurs lieux d’application pour le bien de chacun et chacune, le bien de toute la communauté.

Par ailleurs, en deuxième lecture, la 1ière Lettre de Pierre, nous l’a bien rappelé : nous avons tous qualité de véritable « pierre vivante » pour devenir partie prenante du Temple spirituel à bâtir, où Dieu pourra accepter nos offrandes à cause du Christ Jésus. Voilà aussi notre appel!

En cette eucharistie prenons place à table. Une place que le Seigneur lui-même nous a préparée. Chacune, chacun est attendu, privilégié de pouvoir se tenir dans l’amitié de son Seigneur, joyeux de sa présence, heureux d’avoir part avec tous les siens à sa vie de ressuscité.

 

La foi, une expérience et un dialogue

La foi commence par une parole, car l’homme est un être de parole. Interpellé, car c’est Dieu qui a l’initiative, l’homme finit par répondre, et alors un dialogue s’engage, entraînant à sa suite la vie entière. Ou bien, l’homme fait semblant de ne pas entendre… Ou, effectivement, n’entend pas, s’imaginant que tout est ici-bas, dans ses plaisirs et ses peines, ses impressions et ses idées, et comme il a besoin, comme tout un chacun, de transcendance, il se fabrique des idoles.

La Résurrection, ce n’est pas d’abord le tombeau vide, mais une parole adressée aux saintes femmes: „Vous cherchez Jésus? – Il n’est pas ici.”

Le Christ, c’est le Vivant, et des hommes et des femmes l’ont rencontré et le recontrent toujours.

En voici un qui n’est ni le premier ni le dernier à qui le Vivant s’est révélé. Il s’appelle Shaul, ou Saul, pharisien zélé, et persécuteur des premiers chrétiens.

„En ces jours-là, Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem.
Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté.

Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? »
Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. »
Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas.
Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie ! » Il répondit : « Me voici, Seigneur. »
Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue appelée rue Droite, chez Jude : tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière,
et il a eu cette vision : un homme, du nom d’Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. »
Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le mal qu’il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem.
Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d’enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. »
Mais le Seigneur lui dit : « Va ! Car cet homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d’Israël.
Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. »
Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint. »
Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé.
Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples
et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu.”

Livre des Actes des Apôtres 9,1-20.

jc075

Un psalm cântat

… în ebraica biblica. Pe româneste, este:

Psalmul 26/27

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?

Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu;

Cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut.

De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc.

Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,

Ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.

Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui;

Pe piatră m-a înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei.

Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului.

Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă.

Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta.

Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău;

Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.

Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat.

Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.

Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi.

Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii.

Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul.

De s-ar rîndui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea.

English

Psalm 27

Of David.

The Lord is my light and my salvation—
    whom shall I fear?
The Lord is the stronghold of my life—
    of whom shall I be afraid?

When the wicked advance against me
    to devour[a] me,
it is my enemies and my foes
    who will stumble and fall.
Though an army besiege me,
    my heart will not fear;
though war break out against me,
    even then I will be confident.

One thing I ask from the Lord,
    this only do I seek:
that I may dwell in the house of the Lord
    all the days of my life,
to gaze on the beauty of the Lord
    and to seek him in his temple.
For in the day of trouble
    he will keep me safe in his dwelling;
he will hide me in the shelter of his sacred tent
    and set me high upon a rock.

Then my head will be exalted
    above the enemies who surround me;
at his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy;
    I will sing and make music to the Lord.

Hear my voice when I call, Lord;
    be merciful to me and answer me.
My heart says of you, “Seek his face!”
    Your face, Lord, I will seek.
Do not hide your face from me,
    do not turn your servant away in anger;
    you have been my helper.
Do not reject me or forsake me,
    God my Savior.
10 Though my father and mother forsake me,
    the Lord will receive me.
11 Teach me your way, Lord;
    lead me in a straight path
    because of my oppressors.
12 Do not turn me over to the desire of my foes,
    for false witnesses rise up against me,
    spouting malicious accusations.

13 I remain confident of this:
    I will see the goodness of the Lord
    in the land of the living.
14 Wait for the Lord;
    be strong and take heart
    and wait for the Lord.