„Trezeste-te, tu cel ce dormi”

Spicuiesc iar din notitele pe care le-am luat mai demult citind cartea Lyttei Basset, „Ce lien qui ne meurt jamais”, talmacit de mine ca „Legàtura nepieritoare”.

În Noul Testament, moartea e adesea numità „somn”.  De unde chemarea la „veghe”.

„Lazàr, prietenul nostru, a adormit. Mà duc sà-l trezesc” (Ioan 11,11).

O schimbare de opticà este un pas esential de fàcut de càtre cei în doliu.  Ideea cà moartea nu e decât un somn din care te trezesti îl poate ajuta pe supravietuitor sà creadà într-o Viatà mai tare ca moartea. Nu e simplu, pentru cà ceea ce îl sfâsie este despàrtirea de cel drag. La care se adaugà nenumàrate fantasme, în care cel plecat apare ca distrus pentru întotdeauna, pierdut pe vecie, înghitit de un neant fàrà nume…

Existà un mijloc de a tàia calea acestor gânduri nefaste. Pentru a explicita ideea, Lytta Basset reciteste în felul ei episodul din Ioan 11 în care e vorba de moartea si învierea lui Lazàr.  Atentia îi e atrasà de expresia „s-a ridicat în grabà” al càrei subiect este sora celui decedat, Maria. Ea stàtea, scufundatà în durerea ei, când Iisus a venit. Dupà dialogul lui Iisus cu Marta si magnifica ei profesiune de credintà – Da, Doamne, eu am crezut cà tu esti Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume – Marta intrà în casà s-o cheme pe sora ei, care, ridicându-se sà-l întâmpine pe Domnul, „învie”.

De parcà ar fi murit si ea. Si dacà toatà povestea ne-ar vorbi mai degrabà despre somnul nostru de moarte, pe care prea adesea îl luàm dreopt viatà?

Ce s-a petrecut cu Maria? O altà persoanà, vie, sora ei Marta, a venit s-o cheme, soptindu-i „Învàtàtorul e aici si te cheamà”… ceea ce el de fapt nu fàcuse. Oare sà nu fi auzit Marta în cursul discutiei dinainte chemarea insistentà a Celui Viu? Maria a fost trezità de càtre Cineva... Trezirea ei nu e voluntarà. I s-a întâmplat, venind printr-o altà fàpturà omeneascà. Ce avea ea de fàcut, era sà „se ridice”, pentru a „veni la Isus” – verbul e la modul activ, hotàrârea este ai ei.

Sà fie oare mortii nostri numai adormiti… sau intrati în neantul definitiv care e, pentru multi dintre noi, moartea? Existà o a treia cale, pe care poti pàsi de pe acum: dispàrutii nostri au plecat înainte de noi spre acel ceva pe care-l experimentàm de pe acum, episodic, numit de M. Bellet „puterea bunà care e numai rodire si dàruire, fàrà nimic care sà lucreze pentru moarte”.

Atunci, ceea ce s-a petrecut în acea zi la Betania, învierea lui Lazàr, ar putea sà fie legat si de dispàrutii nostri; de apropiatii nostri în viatà, sau de noi însine. Efectiv, regàsim acelasi aliaj de pasivitate si de activitate la Lazàr, ca si la Maria! El ” adormit” si e neputincios: moartea, o suferim pasiv. Dar, dupà o vreme, douà adverbe de miscare : „Lazàr, aici, afarà!” urmate de efect, indicà limpede cà hotàrârea de a se ridica, sau acceptarea ridicàrii, îi apartine.

Frecventarea personajelor biblice mi-a confirmat cà o altà opticà asupra mortii e posibilà.”

*

Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia si pe noi prin puterea sa. (1 Cor 6,14)

Hristos a înviat din morti, fiind începutul învierii celor adormiti. Càci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine si învierea din morti. Dacà mortii nu învie, sà mâncàm si sà bem, càci mâine vom muri. Nu và înselati… (1 Cor 15, 20-21. 32b.)  

Povestea necredintei noastre nu e de azi. Nu face parte numai din experienta doliului, care e, în primul rând, o radicalà sfâsiere ce pare, cel putin la început, nevindecabilà. Cel ce jeleste are o constiintà acutà asupra faptului cà nu e în stare sà-si ducà mai departe viata prin propriile puteri. Dar întelege, cumva, cà îl poartà o putere aflatà dincolo de fiinta sa.

O frazà a lui C.G. Jung citità în lucrarea unei studente a devenit un reper important pentru Lytta Basset :

„Singura experientà care poate oferi omului o bazà indestructibilà, este faptul de a fi singur, pentru a descoperi ceea ce îl sustine atunci când nu mai e în stare sà se sustinà singur” (citat din Psihologie si alchimie).

 

Homélie pour le 13e dimanche T.O. (A) — Spiritualité 2000

Au Québec, nous venons de fêter la St-Jean. Nous sommes encore un peu dans la fête. Le rapprochement entre saint Jean Baptiste et la Fête nationale des Québécois donne à penser qu’à l’origine la dimension religieuse donnait le ton et son sens à nos réjouissances du 24 juin. Pourtant, de nos jours, l’événement n’a plus…

via Homélie pour le 13e dimanche T.O. (A) — Spiritualité 2000

Nu va temeti, speranţa nu dezamageste!

Oare ce ecou au cuvintele „Nu vă temeți!” (Mt 10,31) în inima oamenilor care trăiesc astăzi în mijlocul persecuțiilor? Cum să te apropii de un om care aude războiul în stradă, în fața casei (nu la televizor, ca noi!) și să-i spui: „Nu te teme!”? Cum să te apropii astăzi și să spui unui mame […]

via Nu vă temeți! Speranţa nu dezamăgeşte! — Prea târziu te-am iubit…

Daruieste — Prea târziu te-am iubit…

Cât de luminoasă ne face ziua cuvântul Domnului care strigă ființei noastre: „Nu uita: Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie!” (cf. 2Cor 9,7). Vedem astfel că, în această lună dedicată inimii preasfinte, revine chemarea Domnului de a ne lepăda de zgârcenie, de lăcomie și de orice altă formă de avariție, și de […]

via Nu oferi doar din ceea ce ai, ci dăruiește din ceea ce ești — Prea târziu te-am iubit…

Ne vom mai întâlni oare…?

Ce se va petrece dupà moartea mea? Nimic, sau ceva nou si minunat? Îmi voi revedea pàrintii…? Cum, tineri, batrâni…? Prietenii plecati înaintea mea?  Marii artisti pe care i-am admirat si mi-au hranit mintea si inima…? Atâtia si atâtia plecati prea devreme…?

Cinstit este sà recunoastem cà nu stim nimic precis. Pentru cà nimeni nu s-a întors „de acolo” ca sà povesteascà. Pentru ca ràspunsul nu e la îndemâna imaginatiei noastre bazate pe ceea ce auzim, vedem, gustàm, pipàim.

De aceea cei înràdàcinati în credinta traditiei mosilor si stràmosilor lor stau mai bine decât cei agnostici. Pentru cà lor credinta le aduce sens si sperantà.

Despre ce se va petrece „dincolo”, au existat din totdeauna mituri, legende, si fiecare religie are propriile ei rituri prin care se cautà o comunicare cu cei dusi, spre folosul celor ràmasi, care trece, cred cei mai multi, prin tot ce se poate face întru ajutorarea sufletelor celor ràposati.

În traditia iudeo-crestinà, pe lângà învàtàmintele din Scripturi, existà si màrturii. Le putem lua drept fictiuni, povesti, sau le putem da crezare. Multe merità sà fie cel putin luate în seamà, pentru cà ele ne pot càlàuzi spre un adevàr mai adânc. Dar, fireste, informatia pe care o aduc nu face obiectul credintei propriu-zise.

Voi reveni cu altà ocazie la câteva màrturii despre care am citit. Cele ale doctoritei Elisabeth Kubler Ross, mai cu seamà.

Mà opresc acum la un pasaj din cartea Lyttei Basset despre care am mai scris, „Ce lien qui ne meurt jamais”. Legàtura de nezdruncinat dintre o mamà si un fiu pierdut. Legàtura dintre Acela care a spus „Eu sunt Învierea si Viata”, si cei care au ales sà adere la cuvintele lui Iisus, Mântuitorul.

„În traditia crestinà în care am crescut, scrie ea, povestea lui Iisus este cea la care se recurge pentru a reînsufleti speranta celor care au pierdut o fiintà dragà. Iisus „a înviat/ s-a ridicat/s-a trezit dintre morti”… iar aceasta s-a petrecut pentru a-i ajuta pe cei loviti sà se încreadà în victoria finalà a Vietii.”

„Dacà un om ca noi toti, ràstignit si îngropat într-un mormânt sigilat, a fost vàzut viu de mai multe ori de càtre apropiatii lui, în varii locuri si circumstante, iar acesti apropiati au trecut de la jale la o viatà dàruità ajutoràrii si încurajàrii altora, nu ne ràmâne altceva de fàcut decât sà credem cà, asemenea lui (Hristos), fiinta pe care am pierdut-o se va „trezi” de asemenea, asa cum sugereazà apostolul Pavel în Scrisoarea Întâia càtre Corinteni, 15,20 si 6,14. „Hristos a înviat din mort, cel dintâi dintre cei ràposati”, si  “Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea sa”.

Ce se întâmplà însà dacà nu crezi, dacà nu izbutesti sà mai crezi, se întreabà mai departe Lytta Basset.

Înainte de a continua cu ràspunsul autoarei, mà gràbesc sà amintesc câteva pasaje din Biblie în care se afirmà vesnicia persoanei umane, altfel spus, posibilitatea si realitatea intràrii acesteia în Viata deplinà, fàrà suferintà si fàrà capàt. Precum rostim în Crez: „Cred în învierea mortilor si în Viata vesnicà ce va sà fie”. 

Matei 28,1-8;  Luca 24; 24-36; Marcu 16 ; Ioan cap. 20 si 21; Fapte 2, 14-36; Romani 8,11; 10,9;  1 Corinteni 15,3-5; 1 Tesaloniceni 1,9s; 4,14 ; Coloseni 1,18; 1 Corinteni 15,12-28. Evrei 12, 1-4. Si multe altele…

Între care una din cele mai vechi màrturisiri de credintà crestine, cea a lui Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 2

Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi,

23 pe Omul acesta, dat* în mâinile voastre după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.

24 Dar* Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.

25 Căci David zice despre El: ‘Eu aveam* totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.

26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde,

27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.

Pasajul meu preferat, din capitolul 8 al Epistolei càtre Romani, îl copiez tot din Biblia Cornilescu online:

Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.

19De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.

20Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă 21că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.

22Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.

23Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.

24Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?

25Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

Retin deocamdatà aceste ultime cuvinte despre credinta prività ca o sperantà ce se poate lipsi de dovezi vizibile…

„O nàdejde care se vede nu mai este nàdejde…”

Arhitectul si mijlocitorul sperantei crestine nu e altcineva decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Altfel cum de-ar mai exista oameni care sà creadà în întâlnirea vie, concretà, realà, cu un om care a murit acum douà mii de ani, ràstignit gol între doi tâlhari…? 

Predicăm Evanghelia, dar trăim după Legea talionului…

Prea târziu te-am iubit...

om ingandurat_trist_dezorientatÎntr-o lume plină de ură și violență nu este tocmai ușor să citești și să trăiești Evanghelia care propune iubirea și iertarea. Omului contemporan i se pare nedreaptă până și Legea talionului: e prea puțin ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Noi vrem răzbunare!

Dacă nu ne vom întoarce la Evanghelie, la legea iubirii și a iertării, vom sfârși prin a ne autodistruge. Ne alimentăm ura, ne deprindem cu violența și semănăm cu o bombă gata să explodeze și să distrugă totul în jurul nostru. Altbert Einstein spunea că dacă vrem ca speciile noastre să supraviețuiască, dacă vrem să salvăm lumea atunci „iubirea este unicul răspuns. Probabil nu suntem încă pregătiți să creăm o bombă a iubirii, un mecanism destul de puternic pentru a distruge ura, egoismul și lăcomia care devastează planetă. Cu toate acestea, fiecare individ poartă cu sine un mic, dar puternic generator de iubire, a…

Vezi articol original 822 de cuvinte mai mult